Sopimusten laatiminen

Työ-, hankinta- ja vuokrasopimus sekä NDA ovat osa riskienhallintaa.

Työsopimusaudit

Yritys sopii elinkaarensa aikana lukuisia merkitykseltään vaihtelevia sopimuksia ja juridisia asiakirjoja. Erilaiset sopimukset muodostavatkin laajan kokonaisuuden, jonka kokonaisvaltainen hahmottaminen edellyttää kokemusta ja asiantuntemusta. Hyvin laaditut ja keskenään ristiriidattomat sopimukset ovat keskeinen osa yrityksen riskienhallintaa.

Villi vapaus

Suomen oikeusjärjestelmässä vallitsee suhteellisen laaja sopimusvapauden periaate, mikä tarkoittaa sitä, että yritys saa vapaasti päättää kenen kanssa, minkälaisia ja missä muodossa sopimuksia tekee. Toisaalta sopimusvapauteen liittyy aina riski siitä, että sitoutuu itsensä kannalta epäedulliseen sopimukseen tai että sopimuskumppani ei täytä velvollisuuksiaan. Riidat sopimusosapuolten välillä ratkaistaan ensisijaisesti sen pohjalta, mitä heidän välillään on sovittu. Tämän vuoksi sopimuspaperiin ei ikinä tule laittaa nimeä alle, ellei ole varmasti perillä siitä, millaisiin ehtoihin sitoutuu ja minkälaisia riskejä sopimukseen liittyy.

Pakottava lainsäädäntö

Sopimusvapauteen on myös poikkeuksia. Tiettyjen sopimusten osalta lainsäädäntö asettaa pakottavia sisältö- ja muotovaatimuksia, joista poikkeaminen voi aiheuttaa sopimusehdon pätemättömyyden tai koko sopimuksen mitättömyyden. Näissä tilanteissa pakottavalla lainsäädännöllä pyritään usein suojelemaan heikompaa osapuolta, kuten työntekijöitä ja kuluttajia.

 

Ota yhteyttä