Muutoksia työsopimuslakiin ja työaikalakiin 1.8.2022 alkaen

Ennakoitavammat työehdot

Työsopimuslakiin ja työaikalakiin on tullut uusia muutoksia elokuun 2022 alusta lähtien. Muutosten tarkoituksena on edistää ennakoitavampia työehtoja työpaikoilla ja turvata heikoimmassa asemassa olevien työntekijöiden oikeuksia.

Muutokset koskevat etenkin ns. nollatuntisopimuksia. Muutosten tavoitteena on esimerkiksi vakiinnuttaa nollatuntisopimuksilla työskentelevien työntekijöiden työaikoja ja tehdä työvuorosuunnittelusta sujuvampaa. Lisäksi jatkossa työsopimuksen sisällön on oltava aikaisempaa laajempi.

Muutokset pähkinänkuoressa

Työehdot

Työsopimus on solmittava kirjallisesti myös sellaisten työntekijöiden kanssa, jotka työskentelevät vain todella lyhyissä työsuhteissa. Työsopimuksessa on jatkossa määriteltävä tarkemmin työn ehtoja. Nykyisten asioiden lisäksi sopimuksissa olisi oltava maininnat seuraavista asioista:

  • tieto mahdollisen koeajan kestosta ja ehdoista
  • tieto oikeudesta koulutukseen, jos työntekijällä on sellainen oikeus
  • tieto ylityötä ja sen korvaamista koskevista järjestelyistä
  • työvuoroluettelon laatimisen periaatteet erityisesti silloin, kun työntekijä noudattaa vaihtelevaa työaikaa
  • tiedot sosiaalivakuutusmaksuja saavista sosiaaliturvalaitoksista, silloin kun asia on työnantajan vastuulla
  • viitetunnit ja -päivät, joina työnantaja voi edellyttää työntekoa (etenkin vaihtelevan työajan sopimuksissa eli ns. nollatuntisopimuksissa)
  • tieto irtisanomismenettelystä
  • vuokratyöntekijöillä käyttäjäyrityksen tunnistetiedot, kun ne ovat tiedossa sekä tieto määräaikaisen työsopimuksen taustalla olevan tilauksen syystä ja arvioidusta kestosta

Turvatumpi työsuhde ja työntekijöiden koulutukset

Osa-aikaisilla ja määräaikaisilla työntekijöillä on oikeus pyytää työtuntiensa laajentamista tai työsopimuksensa pidentämistä. Jatkossa työnantajalla on velvollisuus antaa perusteltu vastaus tällaiseen pyyntöön. Lisäksi työnantajalla on edelleen velvollisuus tarjota lisätyötä osa-aikaisille ja määräaikaisille työntekijöilleen.

Jos työntekijälle tarjotaan lisätyötä, on työnantajan sitä varten tarjoaman koulutuksen oltava työntekijälle maksutonta. Edelleenkään työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota ammatillista koulutusta, vaan kyse on lähinnä lisäkoulutuksesta. Lisäksi koulutusaika on jatkossa aina työaikaa ja koulutuksen olisi mahdollisuuksien mukaan tapahduttava työntekijän tavanomaisen työajan puitteissa. Työehtosopimuksissa säädetään usein velvollisuudesta tarjota tämän kaltaista lisäkoulutusta.

Nollatuntisopimukset ja vaihtelevan työajan sopimukset

Eniten muutoksia on tulossa vaihtelevan työajan sopimuksiin eli niin sanottuihin nollatuntisopimuksiin. Työvuoron teettäminen edellyttää jatkossa tietyissä tilanteissa työntekijän suostumusta:

  • Työsopimuksessa tulee ilmoittaa niin sanotut viitetunnit ja -päivät, jolloin työntekijää voidaan vaatia tekemään työtä. Työntekijää ei voida velvoittaa työskentelemään muuna aikana.
  • Silloin, jos työvuoron tekeminen ylittäisi sopimuksessa sovitun vähimmäistyöajan määrän.

Suostumus voidaan antaa jokaista kertaa varten erikseen tai lyhyeksi ajaksi kerrallaan. Lisäksi työntekijälle on maksettava kohtuullinen korvaus silloin, jos työvuoron peruuntuu alle 48 tuntia ennen työvuoron alkamista.

Työnantajan on vähintään vuoden välein tarkasteltava nollatuntisopimuksissa sovittujen työaikojen toteutumista. Jos ilmenee, että tehtyjen työtuntien määrä ja työnantajan työvoiman tarve ovat suuremmat kuin sopimuksessa on määritelty, on työnantajan tarjottava työntekijälle suurempaa työaikaa.

Olemme täällä sinua varten

Autamme mielellämme näihin muutoksiin liittyvissä kysymyksissä. Voit olla yhteydessä lakitiimin vetäjään Tapio Melttiin, mikäli haluat lisätietoja ja neuvoja muutoksiin liittyen!

Tapio Meltti
040 744 3738
tapio.meltti@emu.fi

Rakennetaan yhdessä sinun tarinasi

EMU – Hugging your business!